Таны нэг дүгээр сонголт *

Та хамгийн их дэмжиж буй нэр дэвшигчдээ саналаа өгнө үү

 
Таны хоёр дугаар сонголт *

Та дэмжиж буй хоёр дахь нэр дэвшигчдээ саналаа өгнө үү

 
Таны гурав дугаар сонголт *

Та дэмжиж буй гурав дахь нэр дэвшигчдээ саналаа өгнө үү

Thanks for completing this typeform
Now create your own — it's free, easy, & beautiful
Create a <strong>typeform</strong>
Powered by Typeform